Sở Ngoại vụ với công tác bình đẳng giới

Sở Ngoại vụ với công tác bình đẳng giới

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Ngoại vụ Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới. Cấp ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về Luật Bình đẳng giới, Bộ luật Lao động..., Sở Ngoại vụ luôn tích cực triển khai, phổ biến, tuyên truyền các chương trình hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Sở Ngoại vụ xác định: Mục tiêu của bình đẳng giới là đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa công chức nam và nữ trong tham gia lãnh đạo, quản lý; trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và trong thụ hưởng các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện hiệu quả các quy định về lồng ghép giới và bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trên cơ sở xác định mục tiêu nói trên, Sở Ngoại vụ đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ với Trưởng ban là 01 đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở và 06 ủy viên. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ sâu rộng, đa dạng, trong đó đã tập trung triển khai các chính sách về bình đẳng giới về chính trị trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; trong chính sách về lương, thưởng; phối hợp chế độ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích sức khỏe, đời sống và tinh thần của nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; đồng thời, xây dựng một số mô hình nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân, gia đình, nhằm phát huy lợi thế, hỗ trợ phụ nữ hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ chuyên môn được giao phó. Ban thường xuyên được kiện toàn, đồng thời, phối hợp gắn kết chặt chẽ với Ban Nữ công của Công đoàn cơ quan và Đoàn Thanh niên để nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền, triển khai hoạt động, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động bình đẳng giới hàng năm, báo cáo công tác đầy đủ theo định kỳ.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Sở Ngoại vụ đã triển khai thực hiện tốt công tác bình đẳng giới phù hợp với đặc điểm tình hình, bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phục vụ có hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới, cụ thể:

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Sở Ngoại vụ có 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tại Sở Ngoại vụ không có sự phân biệt giữa nam và nữ; tỷ lệ nữ tham gia xây dựng ngành, thực hiện các phong trào, tham gia các tổ chức đoàn thể đông và mạnh mẽ. Việc tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của Sở và tham gia vào các công việc chuyên môn quan trọng được Sở quan tâm thực hiện.

Năm 2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở là 40 người; trong đó nữ chiếm tỷ lệ 70%. Cán bộ nữ học có trình độ đại học chiếm 37,5%, thạc sĩ chiếm chiếm 16%. Số lượng cán bộ nữ đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cụ thể như sau: Đảng ủy viên: 05/07 đồng chí (chiếm 72%); Bí thư Chi bộ: 03 đồng chí (chiếm 50%); Lãnh đạo Sở: 02/03 đồng chí (chiếm 67%); Trưởng, Phó phòng, đơn vị: 05 đồng chí (chiếm 45%); Đoàn thể: 01 nữ Phó Chủ tịch Công đoàn, 05/07 ủy viên BCH Công đoàn (chiếm 72%). 

Hàng năm, Sở cử hàng chục lượt cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận chính trị.... 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình:

Bên cạnh việc bảo đảm các chế độ, chính sách bình đẳng giới trong sử dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, Sở Ngoại vụ còn chú trọng việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đặc biệt là cán bộ nữ nói riêng.

100% công chức, viên chức, người lao động trong ngành ngoại vụ được phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Sở đã thực hiện việc thông tin quy định pháp luật về bình đẳng giới lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, nhất là việc duy trì thông tin pháp luật mới đến đảng viên qua sinh hoạt Chi bộ định kỳ và giới thiệu các Văn bản pháp luật về bình đẳng giới trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

Hàng năm, nhân dịp 8-3 và 20-10, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên và người lao động; tổ chức giao lưu các hoạt động thăm hỏi, tổ chức văn hóa văn nghệ…Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở phối hợp cùng với Công đoàn cơ quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách kịp thời và đúng pháp luật đối với nữ đoàn viên, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của trong việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nghỉ chế độ hưu trí, thai sản, ốm đau.

Triển khai công tác bình đẳng giới trong công tác chuyên môn:

Sở Ngoại vụ là cơ quan thường trực triển khai lĩnh vực hợp tác quốc tế, là đầu mối trong công tác vận động các tổ chức, các nhân nước ngoài để vận động, thúc đẩy triển khai các Dự án các hoạt động nhằm nâng cao quyền của phụ nữ và trẻ em, nâng cao công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của thành phố, cụ thể năm 2022, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số Dự án như:

- Dự án “Việt – Hàn chung tay chăm sóc dành cho phụ nữ di trú kết hôn Việt Nam và con của gia đình Việt – Hàn giai đoạn 2020 – 2025” do tổ chức KOCUN (Hàn Quốc) tài trợ 934.000 USD năm 2022.


(Ảnh Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án "Việt – Hàn chung tay chăm sóc" giai đoạn 2 (2022-2025))


- Dự án “Tăng cường các quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục và kỹ năng sống cho trẻ em trong các gia đình có vấn đề xã hội của thành phố Hải Phòng” do tổ chức ACS (Thụy Điển) tài trợ 34,685 USD năm 2022.


(Anh Hội thảo giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản do Tổ chức ACS tổ chức)

 

- Dự án “Dự án tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” do tổ chức KOICA (Hàn Quốc) tài trợ 9,628 USD năm 2022.

Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác bình đẳng giới tại cơ quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài triển khai các Chương trình, Dự án hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn , hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, đặc biệt là các hoạt động nhằm nâng cao quyền của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố.

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0