Phê duyệt Dự án “Chương trình vùng Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ

Phê duyệt Dự án “Chương trình vùng Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ

 

 “Chương trình vùng Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” do Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định phê duyệt (số 3988/QĐ-UBND ngày 13/12/2022).

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được Bộ Ngoại giao cấp Giấy đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 15/CNV-VPĐD ngày 13/02/2015, có giá trị đến ngày 25/4/2023 để triển khai các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch vệ sinh môi trường, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non, bảo trợ trẻ em…, trong đó có thành phố Hải Phòng. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã và đang triển khai hiệu quả các dự án tại thành phố Hải Phòng như “Tăng cường năng lực và cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hải Phòng”, “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường THPT tại Hải Phòng”…

Theo các giai đoạn 2013 – 2017, 2018 – 2022, cho đến nay, Tầm nhìn Thế giới tiếp tục triển khai “Chương trình vùng Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” giai đoạn 3 nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất tại Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 2022 – 2027, Tầm nhìn Thế giới tiếp tục tài trợ Chương trình với tổng giá trị viện trợ là 1.575.000 USD tương đương 36.497.475.000 VNĐ tại 07 phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng: Máy Chai, Lạc Viên, Vạn Mỹ, Cầu Tre, Gia Viên, Đông Khê, Đằng Giang; trong đó, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền bố trí nguồn vốn đối ứng là 500.000.000 VNĐ.

Các hoạt động chủ yếu của Chương trình được thực hiện thông qua 03 tiểu dự án, bao gồm:

* Dự án bảo vệ trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em:

- Trẻ em nữ và trẻ em nam, đặc biệt là những trẻ dễ bị tổn thương nhất, có năng lực và tiếng nói để bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi mọi hình thức xâm hại, bạo lực bao gồm các hoạt động: Tập huấn đào tạo giảng viên nguồn về các mô hình bảo vệ trẻ em, các chủ đề bảo vệ trẻ em, cách tiếp cận nhạy cảm về giới; Tập huấn triển khai về mô hình kỹ năng sống cho trẻ em; Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho trẻ em; Thành lập/kiện toàn câu lạc bộ trẻ em và sinh hoạt câu lạc bộ; Tổ chức các diễn đàn dành cho trẻ em; Thực hiện các sáng kiến do trẻ em khởi xướng...

- Cộng đồng, bao gồm cha mẹ và người chăm sóc thể hiện các hành vi đảm bảo một môi trường chăm sóc và bảo vệ cho tất cả trẻ em nữ và trẻ em nam, đặc biệt là những trẻ dễ bị tổn thương nhất bao gồm các hoạt động: Tập huấn mô hình gia đình toàn mỹ cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ; Tập huấn mô hình kỷ luật tích cực cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ; Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc; Hỗ trợ xây dựng môi trường công cộng an toàn và thân thiện cho trẻ em...

- Các cơ chế bảo vệ trẻ em chính thức và không chính thức được tăng cường để hợp tác hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em có chất lượng nhằm bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương nhất khỏi mọi hình thức xâm hại, bạo lực bao gồm các hoạt động: Tập huấn cho Ban bảo vệ trẻ em và các cộng tác viên về báo cáo, quản lý trường hợp, chỉ số bảo vệ trẻ em, bảo vệ trẻ em trong hoạt động cứu trợ nhân đạo, phương pháp tiếp cận nhạy cảm giới và các chủ đề liên quan đến bảo vệ trẻ em; Hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân có nguy cơ sự cố bảo vệ trẻ em thông qua vãng gia, quản lý ca...

- Tăng cường trách nhiệm giải trình và thực thi chính sách bảo vệ trẻ em bao gồm các hoạt động: Tổ chức các cuộc đối thoại giữa cộng đồng và người ra quyết định ở địa phương về vận động bảo vệ trẻ em; Xây dựng kế hoạch an toàn và thân thiện với trẻ em trong quy hoạch và thiết kế đô thị...

* Dự án sinh kế

- Tăng sản lượng các sản phẩm phi nông nghiệp bền vững bao gồm tổ chức các khóa tập huấn về: sản xuất và kế hoạch kinh doanh cho các hộ gia đình; về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội cho thành viên nòng cốt...

- Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và cạnh tranh cho các hộ gia đình mục tiêu bao gồm các hoạt động: Tập huấn về sản xuất tập trung, khởi nghiệp; Tập huấn về tăng cường thế giới quan cho nhóm cộng đồng và các hộ gia đình; Nâng cao năng lực, thành lập nhóm sản xuất/kinh doanh; Cung cấp các hỗ trợ thực hiện kế hoạch kinh doanh cho các nhóm sinh kế bền vững; Tổ chức các buổi truyền thông, họp phản hồi định kỳ của các nhóm tín dụng tiết kiệm cho đối tác địa phương và cộng đồng...

- Cải thiện khả năng tiếp cận cơ hội việc làm cho các thành viên hộ gia đình (bao gồm bố mẹ, người chăm sóc trẻ và thanh thiếu niên 15-18 tuổi) bao gồm hoạt động cung cấp các khóa đạo tạo nghề và khởi nghiệp (học phí, trang thiết bị, dụng cụ).

* Dự án cộng đồng tham gia và Bảo trợ trẻ em

- Ban quản lý quận, phường , Ban phát triển cộng đồng và Cộng đồng lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và rà soát các can thiệp bao gồm các hoạt động: Đào tạo người dân trong cộng đồng về các kỹ năng quản lý chương trình; Tập huấn cho thành viên các Ban quản lý về kĩ năng quản lý dự án; Thực hiện các hoạt động giám sát cùng với các đối tác địa phương và các thành viên cộng đồng (bao gồm trẻ em)...

- Các đối tác trong cộng đồng vận dụng bảo trợ trẻ em để chăm sóc trẻ em, mang đến những trải nghiệm phong phú cho cuộc sống của tất cả trẻ em trai và trẻ em gái, các gia đình, cộng đồng và nhà bảo trợ bao gồm các hoạt động: Tập huấn về tiêu chuẩn bảo trợ và các vấn đề then chốt của bảo trợ cho các thành viên cộng đồng; Tập huấn về giám sát an sinh trẻ cho thanh thiếu niên (12-18 tuổi); Tuyển trẻ đại diện (tuyển mới hoặc thay thế) dựa trên các tiêu chí trẻ dễ bị tổn thương nhất đã được xác định bởi cộng đồng; Tổ chức sự kiện CHOSEN - trẻ chọn nhà bảo trợ; Tổ chức các hoạt động giám sát an sinh trẻ (xác minh sự có mặt của trẻ trong vòng 90 ngày, cập nhật về học tập và sức khỏe trong vòng 180 ngày)...

- Theo dõi và can thiệp các trường hợp trẻ RCs/MVC-RCs cần hỗ trợ được phát hiện sau thăm trẻ bao gồm các hoạt động: Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, họp phản hồi, hỗ trợ quản lý thư từ hiệu quả cho cộng tác viên, thành viên cộng đồng và thanh thiếu niên; Triển khai các sản phẩm bảo trợ kĩ thuật; Triển khai hoạt động làm Thiệp Bày tỏ ý kiến trẻ, báo cáo tiến bộ, ưu tiên sự tham gia của thanh thiếu niên...

- Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng để ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu bao gồm hoạt động hỗ trợ cho việc thực hiện các chiến dịch truyền thông về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thông qua Chương trình, trẻ em của vùng dự án nói riêng và trẻ em thành phố Hải Phòng nói chung được bảo vệ và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, các hộ gia đình có thu nhập bền vững đóng góp cho an sinh của trẻ./.

Một số hình ảnh hoạt động của Chương trình Vùng Quận Ngô Quyền

Giai đoạn 2018 - 2022

 

 

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0