30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Quá trình xây dựng, phát triển

Ngày 27/01/1994, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1000-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Hải Phòng (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng) trên cơ sở hợp nhất 4 đảng bộ khối cơ quan cấp thành phố: Đảng bộ Khối Dân Đảng, Đảng bộ Khối Nội chính, Đảng bộ Khối Kinh tế, Đảng bộ Khối Tuyên giáo với 2.522 đảng viên sinh hoạt ở 59 tổ chức đảng cơ sở (gồm 35 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở trực thuộc).

Khi mới thành lập, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lâm thời gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đức Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Bí thư.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trên cơ sở khảo sát của Đảng ủy Dân Chính Đảng và Thành đoàn ở 22 cơ quan, ngày 20/3/1995, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên cơ quan Dân Chính Đảng được thành lập (tổ chức đoàn tiền thân của Đoàn Thanh niên Khối sau này).

* Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 1996 - 2000)

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 1996, Đảng bộ Khối tiến hành Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1996 - 2000). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ có 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Sau khi tách, chuyển Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông Vận tải về Đảng bộ Khối Giao thông - Công chính, Đảng bộ cơ quan Sở Thương mại về Đảng bộ Khối Thương mại, từ đầu năm 1997, Đảng bộ Dân Chính Đảng quản lý 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở (344 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với hơn 3.000 đảng viên. Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 712 đảng viên; hoàn thành phổ cập lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên theo quy định; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.027 đồng chí.

* Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2000 - 2005)

Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng nhiệm kỳ II được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/12/2000. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên được tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc San giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ 2000-2005, thực hiện Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị và Quyết định số 721-QĐ/TU ngày 11/9/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Dân Chính Đảng đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan thành phố thuộc 4 khối: Kinh tế -Tài chính tổng hợp, Văn hóa - Xã hội, Nội chính, các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 07/11/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy, bộ máy chuyên trách của Đảng ủy Khối đã được củng cố, kiện toàn, gồm Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy sau khi báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy đã chủ động, tích cực chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị về tổ chức và cán bộ, nên đã nhanh chóng thành lập được 2 tổ chức chính trị - xã hội mới là Hội Cựu chiến binh Khối và Công đoàn Viên chức thành phố.

Hội Cựu chiến binh Khối được thành lập ngày 01/10/2003 do đồng chí Nguyễn Chanh làm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Ngọc Hải và đồng chí Nguyễn Văn Xứng. Ngày đầu thành lập, Hội có 7 tổ chức Hội cơ sở với 170 hội viên là cán bộ công chức đã tham gia phục vụ trong quân đội qua các thời kỳ. Trước yêu cầu xây dựng và phát triển Hội, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối đã tham mưu với Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển Hội Cựu chiến binh của các đơn vị trong khối. Hết năm 2006, Hội Cựu chiến binh Khối phát triển lên 45 tổ chức cơ sở Hội với 1.680 hội viên.

Công đoàn Viên chức thành phố có Quyết định thành lập ngày 19/5/2004, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 28/5/2004. Công đoàn các sở, ban, ngành, đoàn thể là tổ chức công đoàn cơ sở của Công đoàn Viên chức thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bính - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức; đồng chí Vũ Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Đặng Trung Thu, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa-Thể thao) - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Khi mới thành lập, Công đoàn Viên chức có 46 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 5.000 đoàn viên. Đến tháng 12/2005, số cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức là 49 đơn vị với gần 6.000 đoàn viên.

Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2000-2005 là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội IX của Đảng, Đại hội XII Đảng bộ thành phố đề ra; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng đi đôi với việc quản lý rèn luyện đảng viên, quan tâm chăm lo công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể”.

* Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010)

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010) tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Ban Chấp hành nhiệm kỳ này gồm 25 uỷ viên, Ban Thường vụ có 7 đồng chí (trong đó có 5 uỷ viên chuyên trách). Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Quốc Phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đề ra phương hướng chung: “Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó thấu suốt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, phấn đấu các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ thực sự đóng vai trò đầu tàu, giữ vị trí nòng cốt thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố”.

Theo Quy định số 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 1521-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 19-5-2010, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng được đổi tên thành Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Theo đó, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng ủy Khối được biên chế 17 cán bộ chuyên trách.

* Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Trong 2 ngày 25, 26 tháng 8 năm 2010, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí (có 9 chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Lê Quang Vinh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, 02 Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Đặng Hữu Hưng và đồng chí Nguyễn Thành Tô.

Đại hội đề ra phương hướng: “Tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống theo các chuẩn mực và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới phương pháp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể trong khối, phát động sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra”.

Thường trực Đảng ủy Khối được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời. Tháng 6/2015, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tháng 7/2015, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Phó Chánh văn phòng Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

* Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Trong 03 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2015, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội lần thứ V (2015 - 2020). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí (có 9 chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa IV được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Nguyễn Thành Tô, Nguyễn Thị Thanh Thủy tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí, đồng chí Ngô Doãn Tuyên được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tính đến tháng 11/2018, Đảng bộ quản lý 65 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên là 4.213 đồng chí, gồm 43 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc; có 475 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Đại hội xác định chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố”.

Đại hội đề ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố”.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá: (1) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; (2) Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (3) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhận thức tư tưởng chính trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và lối sống, tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nói đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

* Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 8 năm 2020 với sự tham gia của 197 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí (có 9 ủy viên chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Phạm Xuân Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa VI; đồng chí Phạm Quang Sáng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa VI. Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VI gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Sinh Bảo được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa VI.

Đại hội xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.

Đại hội đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong khối; lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá: (1) Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; (3) Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước thuộc Khối.

Truyền thống và bài học kinh nghiệm

Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng đã có sự trưởng thành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đội ngũ cán bộ. Vị trí, vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối, của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối ngày càng được khẳng định và phát huy đầy đủ. Thông qua hoạt động của mình, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã làm nên những truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào, đó là:

Truyền thống trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, ra sức học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Truyền thống thực hành dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, gần dân, trọng dân, vì dân, phục vụ nhân dân.

Truyền thống luôn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở bảo đảm sát thực tiễn, cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Từ thực tiễn hoạt động trong 30 năm xây dựng và phát triển, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Hai là, chú trọng triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc bảo đảm chủ động, bài bản, kịp thời, sát thực tiễn, hiệu quả.

Ba là, tăng cường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tập trung chỉ đạo vào những khâu yếu, việc mới khó, những vấn đề bức xúc, những nhiệm vụ trọng tâm. Trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở.

Năm là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ quy định mỗi tổ chức; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối trong phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ở các cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh./.

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0