Chuyển đổi số ở Hải Phòng và vai trò, định hướng của đối ngoại Hải Phòng trong công cuộc chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Chuyển đổi số ở Hải Phòng và vai trò, định hướng của đối ngoại Hải Phòng trong công cuộc chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Đây có thể gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC),... để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số và chuyển đổi số (digital transformation) là một tử khóa căn cốt trong toàn bộ quá trình này. Có thể hiểu rằng, chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình và phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cũng như tăng tốc các chu trình đời sống kinh tế xã hội. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa, đòi hỏi chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và dám chấp nhận các thất bại. Cuộc dịch chuyển này diễn ra theo ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia.

Ảnh: Chuyển đổi số đang là xu thế trung tâm trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hiện nay, nguồn: https://www.zdnet.com/article/digital-transformation-is-changing-heres-what-comes-next/

Hiện nay, câu chuyện chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ là khái niệm chung chung ở tầm vĩ mô trên bình diện toàn thế giới hay phạm vi quốc gia mà trực tiếp tác động và cần thiết phải “thay đổi để thích nghi hay là vĩnh viễn tụt hậu lại phía sau” ở địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép” - vừa chống đại dịch Covid-19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số đã bước đầu và sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội. Đối với chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số giúp tăng tốc và cắt giảm chi phí quản lý và hoạt động của tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo điều kiện người dân, doanh nghiệp tiếp cận toàn diện, đầy đủ các dịch vụ do nhà nước cung cấp, đồng thời thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo sự tiến bộ sắc nét và hiệu quả có thể đo lường trong nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả thu ngân sách, năng suất hoạt động của bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp, công dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số ở Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những tỉnh thành đi đầu trong cả nước đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia tiến trình chuyển đổi số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện các chủ trương, quyết định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số. Tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI vừa họp kỳ họp thứ 3 vừa ban hành Nghị quyết về “Chủ trương đầu tư dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025". Mục tiêu chung của Nghị quyết là hình thành hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ, dịch vụ dùng chung phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số; đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, phân tích dữ liệu tổng hợp, phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền, cung cấp dịch vụ chung phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết còn hướng tới mục tiêu thay đổi đột phá xếp hạng chính quyền số thành phố Hải Phòng, đưa Hải Phòng thành nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. Các văn bản trên là những bước đi nền tảng thay đổi thể chế tích cực trong nỗ lực quyết tâm của chính quyền thành phố triển khai công cuộc chuyển đổi số.

Ảnh: Mô hình thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Hải Phòng (IOC Hải Phòng), nguồn: https://baodautu.vn/hai-phong-ra-mat-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-d156256.html

Bên cạnh đó về chính quyền số, việc triển khai đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống văn phòng điện tử, các chương trình số hóa dữ liệu, văn bản, hồ sơ, ISO điện tử, Cổng thông tin điện tử, hộp thư công vụ điện tử, ứng dụng chữ ký số, các ứng dụng quản lý chuyên ngành trên các thiết bị di dộng, xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu lớn của thành phố, triển khai các hệ thống thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, giám sát thông tin mạng, giao thông, giáo dục, y tế - bản đồ dịch tễ, quản lý dân cư, đất đai, tài chính, thanh tra, cán bộ, công chức, viên chức, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, thuế quan – hải quan điện tử, giám sát lưu lượng hàng hóa qua cảng,… và gần đây nhất là việc ra mắt mô hình thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Hải Phòng) là những kết quả minh họa sinh động thể hiện mức độ chuyển đổi số của thành phố ở góc độ chính quyền số. Hiện nay, việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của Hải Phòng có thể hình dung như một quá trình số hóa, sắp xếp, hệ thống hóa, kết nối hóa và thông minh hóa các nền tảng thông tin, dữ liệu đã được xây dựng và tiếp tục bổ sung, phát triển, tích hợp trong một chỉnh thể thể chế - hạ tầng công nghệ, phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thống nhất của thành phố.

Về nền kinh tế số ở Hải Phòng, sau khi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị được ban hành, Chính phủ xác định cần xây dựng Hải Phòng là trung tâm kinh tế phía Bắc, thành phố thông minh, các mô hình sản xuất và dịch vụ thông minh; phát triển công nghệ mới, nhất là công nghệ 4.0 và nền kinh tế số. Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo định hướng chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng số cho người lao động, tiến tới thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực trạng hiện nay cũng đang cho thấy sự chuyển dịch của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại thành phố trong việc đầu tư, phát triển dư địa dồi dào, phần lớn chưa được khai thác trong nền kinh tế số của địa phương. Cùng với sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin và sàn giao dịch điện tử, công nghệ, tính đến nay, hầu hết các doanh nghiệp thành phố đã thực hiện khai, nộp thuế điện tử; đa số các doanh nghiệp có quy mô lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử; nhiều đơn vị đã đưa các phần mềm vào công tác điều hành, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: quản lý hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông, hệ thống kiểm soát thất thoát và quản lý tiêu thụ nước sạch, công nghệ sản xuất Agar, quản lý chất lượng sản phẩm, tài liệu, hồ sơ,… Song hành với đó, Hải Phòng đang phấn đấu trở thành địa phương mạnh về công nghiệp công nghệ thông tin trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, sản xuất phần mềm, nội dung số ở khu vực phía Bắc, có sản phẩm phần mềm xuất khẩu.

Ở giác độ đầu tư nước ngoài, việc thu hút nguồn vốn FDI có chọn lọc tập trung vào các dự án công nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh đã giúp Hải Phòng chủ động “đi trước một bước” trong thu hút các đại bàng công nghệ, góp phần đầy mạnh công cuộc chuyển đổi số của thành phố. Năm 2021, thu hút vốn FDI của Hải Phòng lập kỷ lục dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam, nâng tổng vốn số dự án FDI còn hiệu lực đạt trên 24,5 tỷ USD, nổi bật là dự án của Tập đoàn LG Display trong lĩnh vực điện tử đã nâng tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ USD.

Về chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số thì vẫn còn là một nội dung tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng bao trùm lên mọi hoạt động của con người, trong đó chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm. Động lực chính của xã hội số là sự hình thành công dân số và văn hóa số. Các nhân tố cấu thành công dân số là khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Văn hóa số theo nghĩa hẹp là các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số. Tại Hải Phòng, mặc dù chưa có báo cáo chính thức về nội dung xã hội số tại địa phương nhưng tỷ lệ mạng viễn thông và internet với công nghệ hiện đại được mở rộng về quy mô với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, hệ thống truyền dẫn cáp quang đã phát triển rộng khắp trên địa bàn thành phố, 100% xã, phường, thị trấn có internet băng rộng, tỷ lệ người dân sử dụng internet hiện đã đạt trên 60%, số lượng thuê bao điện thoại và internet tăng nhanh, ở mức cao so với cả nước là những chỉ tiêu khả quan trong hình thành và phát triển xã hội số địa phương.

Vai trò, định hướng của đối ngoại Hải Phòng trong công cuộc chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Đối ngoại Hải Phòng là ngành, lĩnh vực có lịch sử, truyền thống phát triển vững chãi, lâu dài. Được thành lập ngay từ những ngày đầu sau Giải phóng Hải Phòng, đối ngoại Hải Phòng đã trở thành binh chủng ngoại vụ địa phương xung phong trên mặt trận đối ngoại cả nước cùng tranh thủ được sự ủng hộ của địa phương các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đóng góp tích cực vào công cuộc kháng chiến và kiến quốc thông qua các hoạt động tiếp nhận viện trợ nhân dân, trao đổi đoàn, tranh thủ sự ủng hộ của báo chí nước ngoài, chính sách ngoại kiều, thu hút chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa tham gia vào công cuộc kiến thiết thành phố,… Những năm trở lại đây, đối ngoại Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố, đã - đang và sẽ đóng vai trò dẫn dắt, đi đầu trong xây dựng môi trường ngoại giao cấp địa phương hòa hiếu, ổn định, huy động mọi nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế và hình ảnh, sức mạnh mềm của thành phố trên bản đồ hội nhập quốc tế.

Đứng trước những vận hội về chuyển đổi số và Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đối ngoại Hải Phòng đã có nhiều bước đi tắt, đón đầu, đi trước một bước đặt nền móng trong công cuộc này. Điều này thể hiện khá rõ nét thông qua thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ngoại giao kinh tế đã giúp thành phố thu hút được nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao, góp phần tái cơ cấu nền công nghiệp thành phố theo hướng phát triển các ngành mũi nhọn, thông minh, hiện đại như: điện tử - tin học, công nghiệp ô tô, chế tạo,… Các nhà đầu tư tiềm lực, giàu kinh nghiệm, thậm chí nhiều “đại bàng công nghệ” đã đến “lập tổ” và phát triển tại thành phố Hải Phòng như: Tập đoàn LG (LG Electronics, LG Display, LG Innotek), Fuji Xerox, Kyocera (Nhật Bản), GE (Hoa Kỳ), Tập đoàn Pegatron (Đài Loan) - nhà cung ứng linh kiện cho Apple, Sony, Microsoft, Lenovo hay Universal Scientific Industrial (USI) thuộc Tập đoàn ASE Technology Holding - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ mạch bán dẫn trong các thiết bị thông minh.

Bên cạnh đó, các dự án hợp tác song phương, chương trình trao đổi kinh nghiệm về tăng trưởng xanh, quản lý phát triển, đô thị thông minh giữa Hải Phòng với các thành phố, địa phương thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa như Kitakyushu, Kagawa (Nhật Bản), Incheon (Hàn Quốc), Brest (Pháp), Seatle (Hoa Kỳ),… đã bồi chúc, tái thiết, thúc đẩy đổi mới tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương đối với yêu cầu thiết yếu và khát vọng chuyển đổi số của bản thân chính quyền địa phương và xã hội, đồng thời tạo dựng được những cơ sở dữ liệu, nền móng số hóa nhất định cho các “tầng phát triển” tiếp theo của quá trình chuyển đối số. Có thể lấy một ví dụ thực tiễn trong lĩnh vực môi trường như ở thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) từ nhiều năm nay đã thiết đặt và duy trì các hệ thống kết nối tất cả các hệ thống xả thải của nhà máy, doanh nghiệp tới trung tâm điều hành quản lý của chính quyền thành phố để kiểm soát lượng khí/ chất thải và mức độ ô nhiễm 24/7. Theo đó, việc ứng dụng chuyển đổi số ở tất các ngành, lĩnh vực đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội tích hợp trên một nền tảng công nghệ và được theo dõi, quản lý qua trung tâm điều hành, giám sát thông minh của chính quyền sẽ là một gợi ý chính sách cho thành phố trong xây dựng chính quyền số phục vụ - kiến tạo.

Thêm vào đó, đối ngoại đa phương cũng đã giúp thiết lập kết nối giữa Hải Phòng với nhiều tổ chức quốc tế đặt nền tảng cho các hoạt động chuyển đổi số của thành phố, trước cả khi khái niệm chuyển đổi số được phổ biến và tuyên truyền rộng rãi như hiện nay. Hải Phòng đã trở thành một trong những thành viên sáng lập Hội đồng Thế giới về dữ liệu quản lý thành phố (WCCD) từ năm 2014, đã đóng vai trò tích cực và có trách nhiệm cao trong việc tham gia các hoạt động của Tổ chức Chính quyền địa phương điện tử thế giới (WeGO); đồng thời có bề dày kinh nghiệm tham gia các dự án hợp tác về dữ liệu khoa học quản lý, quản lý tổng hợp biển, xây dựng thành phố sinh thái - thành phố kinh tế (ECO2 City),… với OECD, CITYNET, ISSS,…

Những kết quả nêu trên đã cho thấy sự đóng góp ngày càng hiệu quả của ngành đối ngoại Hải Phòng vừa đem lại những giá trị hữu hình thông qua các dự án đầu tư, nguốn vốn, công nghệ tiên tiến và các nguồn ngoại lực khác, vừa đem lại những giá trị phi hữu hình là hình ảnh, vị thế - cơ đồ, nhận thức - tư duy - tầm nhìn và sức mạnh mềm, những giá trị không thể “cầm nắm” nhưng có thể chuyển hóa thành những nguồn lực lớn lao trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, chuyển đổi số nói riêng. Mọi sự nhận thức thiếu đẩy đủ hoặc thậm chí coi nhẹ vai trò đối ngoại trong lịch sử phát triển của thành phố, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập sâu sắc hiện nay đều “thấy cây mà không thấy rừng”, gây ra những nguy cơ thất bại chính sách. Trong giai đoạn tới, trước những thách thức ngày càng lớn của thời đại công nghiệp 4.0 với trung tâm là quá trình chuyển đổi số, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia đang phát triển trong cuộc chạy đua đón nhận các làn sóng đầu tư đang dịch chuyển từ Trung Quốc, thậm chí trong cả quy mô nội địa lẫn địa phương cho đến cơ sở, đối ngoại Hải Phòng cần phải đi đầu tiếp cận những cơ hội này, thậm chí phải đóng vai trò đầu tàu, đi trước, dẫn dắt hợp tác vùng, các ngành, lĩnh vực khác. Một số định hướng chính sách cho đối ngoại Hải Phòng trong công cuộc chuyển đổi số hướng trọng tâm vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện, hiệu quả các định hướng đối ngoại Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhằm phát huy tổng thể mọi nguồn lực hợp tác truyền thống và hiện đại, chủ động tiếp cận, khai thác hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số ở địa phương cả trên bình diện hợp tác song và đa phương. Định hướng, chọn lọc thu hút các dự án hợp tác 2 chiều, hợp tác công – tư trên cơ sở quan hệ hợp tác - kết nghĩa với các địa phương giảu kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh. Tăng cường, phát huy cao vai trò tích cực của thành phố trong các cơ chế hợp tác đa phương trong các lĩnh vực xây dựng nền tảng đô thị số, kết nối kỹ thuật số, số hóa, quản lý thông minh gồm WeGO, WCCD, CITYNET,… và các tổ chức quốc tế khác.

Hai là, trực tiếp tham gia xây dựng môi trường pháp lý, đầu tư, kinh doanh thuận lợi kết hợp với các chiến thuật, giải pháp tích cực, cụ thể nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, thương mại điện tử, công nghiệp phần mềm, chíp điện tử, IoT, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, vũ trụ/ thế giới ảo, R&D,… từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là các “đại bàng công nghệ” thế giới. Việc thu hút đầu tư cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa từ các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư tại chỗ, hội nghị kết nối giao thương đến quảng bá, marketing trực tuyến, sử dụng mô hình Tổ chức quản lý điểm - DMO đến hợp tác công - tư để tiếp cận tối đa thị trường và nhà đầu tư tiềm năng. Trong quá trình này, đối ngoại cần tiếp tục thay đổi giá trị, vai trò từ “xã giao – hữu nghị”, “dẫn đường”, tới “mở đường”, tiếp cận, thu hút “các giá trị cốt lõi”, “đồng hành”, “vượt rào”, khơi thông nút thắt/ điểm nghẽn phát triển, mở bung mọi tiềm lực hợp tác phát triển, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán hỗ trợ nhà đầu tư, đối tác nước ngoài triển khai dự án đầu tư đến khi chấm dứt hiệu lực dự án.

Ba là, đẩy mạnh thu hút ODA, các nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng hệ thống chiếu sáng kết kết hợp cảm biến trên nền tảng IoT, xây dựng thành phố thông minh, hệ sinh thái số. Tăng cường đồng hành tham gia thiết lập các vườn ươm công nghệ nhằm thu hút start-up, unicorn công nghệ, hướng tới xây dựng Hải Phòng thành trung tâm công nghệ đổi mới - sáng tạo - phát minh. Đẩy mạnh tham gia hỗ trợ thành phố xây dựng khu thương mại tự do, phát triển nền kinh tế dịch vụ ban đêm để khai thác các lợi thế, trong đó có vai trò của chuyển đổi số. Thúc đẩy mạnh mẽ việc tìm kiếm, thu hút các dự án đầu tư xây dựng các trường đại học hoặc trung tâm nghiên cứu tạo nguồn nhân lực và phát minh công nghệ mới kết hợp với hệ thống hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ - đầu tư, hướng tới việc hình thành các khu/ công viên công nghiệp, các hệ sinh thái kinh tế có ranh giới đóng vai trò như các thung lũng Silicon trên thế giới như ở Hoa Kỳ, Bangalore, Dublin, Z-park, Hsinchu,…

Ảnh: Bangalore, thung lũng Silicon lớn thứ 2 thế giới, nguồn: https://scientya.com/bangalore-the-silicon-valley-of-india-ce09fa3f3099

Bốn là, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, triển khai chiến lược, sách lược công tác đối ngoại sát thực tế, hiệu quả trong bối cảnh đại dịch và yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp. Chủ động nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức, nắm bắt tinh hoa của các ngành, lĩnh vực liên quan để đảm bảo vai trò đầu tàu hội nhập quốc tế toàn diện, đặc biệt là các giải pháp để đối ngoại tham gia, đồng hành làm chủ hạ tầng số, làm chủ các nền tảng số, làm chủ không gian mạng quốc gia dựa trên các sản phẩm “Make in Viet Nam” trong bối cảnh triển vọng chuyển đổi số hiện tại và tương lai.

Năm là, bản thân ngành đối ngoại cũng phải trực tiếp đi đầu trong hoạt động số hóa, đối ngoại trực tuyến, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại dưới các hình thức trực tuyến và thực tế ảo, tham gia và tích cực quảng bá thành phố về môi trường, tiềm năng và nhu cầu hợp tác về lĩnh vực chuyển đổi số tại các sự kiện quốc tế lớn. Cung cấp dịch vụ công và vận hành các hình thái quản lý ở mức độ số hóa cao nhất, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xây dựng các hệ thống thông tin, các bộ chỉ số đánh giá hợp tác – đầu tư – hội nhập quốc tế đóng góp vào hệ dữ liệu lớn quốc gia (big data). Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại về trách nhiệm chiếm lĩnh tri thức đối ngoại đa ngành, đi đầu trong xây chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và địa phương.

Trên đây là một số đề xuất phương hướng, gợi mở một số hàm ý chính sách cho sự đầu tư, định hướng của ngành đối ngoại trong công cuộc chuyển đổi số cũng như cách mạng công nghiệp lần thứ tư nói chung. Với bản lĩnh “tâm – tầm - tài – trí”, tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” và “tư duy gánh vác” của người đứng đầu, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền cơ quan đối ngoại địa phương, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực đối ngoại tận tụy – trách nhiệm và khát khao cống hiến – phục vụ, đối ngoại Hải Phòng đang có những bước chuyển mình căn bản để sẵn sàng trực tiếp đồng hành cùng các ngành chủ lực trong sự nghiệp chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh, kiến tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

MAI QUANG THỌ

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0