Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Ngày 05/01/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Theo đó, ngày 26/7/2022 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động số 08/Ctr-UBND ngày 25/10/2022 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu các văn bản nói trên

Ngày 05/01/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Theo đó, ngày 26/7/2022 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động số 08/Ctr-UBND ngày 25/10/2022 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu các văn bản nêu trên:


1. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

2. Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 26/7/2022 của Thành ủy Hải Phòng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới


3. Chương trình hành động số 08/CTr-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 26/7/2022 của Thành ủy Hải Phòng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0